Welcome to NCC Networks


  • Found in 2003 NCC NETWORKS is a System Solutions Provider managed by Professional Team. NCC NETWORKS has been providing networking solutions to leading companies in Thailand.We have excellent track record in Structured cabling System and Implementation of Wirelesss, Switches and Routers of various brand

  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงบัจจุบัน บริษัท เอ็น ซี ซี เน็ทเวิร์ค เป็นผู้ให้บริการงานระบบเครือข่ายครบวงจรมีผลงานด้านการวางระบบ    ติดตั้ง ดูแลระบบให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในส่วนราชการ องค์กรเอกชน  และองค์กรต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยอุปกรณ์หลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำในแต่ละภาคส่วน ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ ภาพ เสียง และระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล